مقدمه

محدوده مطالعاتی رودخانه و پل مطالعاتی در شکل ‏4‑1 و شکل ‏4‑2 نمایش داده شده است. پل موجود با ابعاد 2 دهانه 22 متر و پایه­ های مستطیلی با دماغه مدور به قطر 5/1 متر بوده و پل مطالعاتی به موازات این پل و با فاصله کمی در بالادست آن قرار می ­گیرد. بدلیل نزدیکی و فاصله کم، این دو پل عملکرد هیدرولیکی یکپارچه ­ای خواهند داشت. لذا در مدلسازی هیدرولیکی بصورت یکپارچه در نظر گرفته شده­ اند.

E:Mohebzadeh ProjectsTaha ProjectsAhvaz-Andimeshk RailwayBridge km 694+960and 2WMS- Bridge km 694+960 Hydraulics3.jpg

شکل ‏4‑1:تصویر ماهواره ­ای محدوده پل کیلومتر 960+694 محور راه­ آهن

E:Mohebzadeh ProjectsTaha ProjectsAhvaz-Andimeshk RailwayBridge km 694+960and 2WMS- Bridge km 694+960 Hydraulics2.jpg

شکل ‏4‑2: تصویر ماهواره ­ای محدوده پل کیلومتر 960+694 محور راه ­آهن

E:Mohebzadeh ProjectsTaha ProjectsAhvaz-Andimeshk RailwayBridge km 694+960and 2WMS- Bridge km 694+960 Hydraulics1.jpg

شکل ‏4‑3: تصویر ماهواره­ ای محدوده پل کیلومتر 960+694 محور راه­ آهن

E:Mohebzadeh ProjectsTaha ProjectsAhvaz-Andimeshk RailwayBridge km 694+960and 2WMS- Bridge km 694+960 HydraulicsPlan- Linear.bmp

شکل ‏4‑4: مدل مفهومی پلان رودخانه محدوده مطالعاتی پل کیلومتر 960+694 در نرم­افزار WMS – نمایش توپوگرافی با خطوط ارتفاعی

E:Mohebzadeh ProjectsTaha ProjectsAhvaz-Andimeshk RailwayBridge km 694+960and 2WMS- Bridge km 694+960 HydraulicsPlan- Colorfill.bmp

شکل ‏4‑5: مدل مفهومی پلان رودخانه در محدوده مطالعاتی پل کیلومتر 960+694 در نرم­افزار WMS – نمایش توپوگرافی با طیف رنگی

مشخصات جریان در محدوده مطالعاتی

مقدمه

به علت اهمیت محدوده مورد مطالعه، خطاهای ناشی از استفاده از روش­ های دستی ممکن است قابل توجه باشد؛ لذا برای تعیین مشخصات و تحلیل جریان، مدل­های نرم­افزاری WMS و HEC-RAS بکار رفته است که نتایج بدست آمده در ادامه ارائه شده است.

ضریب زبری مانینگ مقطع جریان در مقطع اصلی جریان، برابر با 035/0 و در سیلاب دشت دو طرف نیز، برابر با 035/0 در نظر گرفته شده است که بر اساس شرایط فیزیکی، هندسی و مورفولوژیک حاکم بر رودخانه در بازه مطالعاتی تعیین شده است.

شکل ‏4‑6: مدل مفهومی پلان رودخانه در محدوده مطالعاتی پل کیلومتر 960+694 در نرم­ افزار HEC-RAS

2-2-2- مشخصات هیدرولیکی و آبشستگی واریانت 2 دهانه 22 متر


شکل ‏4‑7:مدل مفهومی سه ­بعدی رودخانه در محدوده مطالعاتی پل کیلومتر 960+694 در شرایط وقوع سیلاب طراحی 100 ساله در نرم­ افزار HEC-RAS – واریانت 2 دهانه 22 متر

شکل ‏4‑8: مدل مفهومی پروفیل رودخانه در محدوده مطالعاتی پل کیلومتر 960+694 در شرایط وقوع سیلاب طراحی 100 ساله در نرم­ افزار HEC-RAS – واریانت 2 دهانه 22 متر

شکل ‏4‑9: مشخصات جریان در شرایط وقوع دبی حداکثر لحظه­ای سیل 100 ساله در نمای بالادست کیلومتر 960+694 پل در نرم ­افزار HEC-RAS – واریانت 2 دهانه 22 متر

شکل ‏4‑10: مشخصات جریان در شرایط وقوع دبی حداکثر لحظه­ای سیل 100 ساله در نمای پایین ­دست پل کیلومتر 960+694 در نرم­ افزار HEC-RAS – واریانت 2 دهانه 22 متر


جدول ‏4‑1: مشخصات جریان دبی حداکثر لحظه­ای سیل 100 ساله رودخانه در محدوده مطالعاتی پل کیلومتر 960+694 – واریانت 2 دهانه 22 متر

جدول ‏4‑2: مشخصات آبشستگی پل کیلومتر 960+694 در شرایط وقوع دبی حداکثر لحظه­ای سیل 100 ساله در نرم افزار HEC-RAS – واریانت 2 دهانه 22 متر

فصل پنجم: مشخصات فنی

مقطع عرضی پل

عرض پل در محور جدید که به فاصله 8 متر از آکس پل موجود قرار دارد برابر با 60/5 متر می باشد. هم چنین در طرفین پل از قرنیز به عرض 40 سانتیمتر استفاده می گردد. در شکل 5 مقطع عرضی پل نشان داده شده است.

شکل ‏5‑1: مقطع عرضی پل

آیین نامه ها و استاندارد های مورد استفاده

آیین نامه های و استانداردهای مورد استفاده در طراحی عبارتند از :

آیین نامه بارگذاری پل های راه و راه آهن – نشریه شماره 139 سازمان برنامه و بودجه

آیین نامه آشتو

آیین نامه طرح پل های راه و راه آهن در برابر زلزله – نشریه 463 سازمان برنامه و بودجه

خصوصیات مصالح

با مراجعه به آیین نامه بتن ایران، مخفف به “آبا” در رابطه با بخش های بتنی، و آئین نامه آمریکائی (AASHTO2002) و در رابطه با بخش های مختلف بتنی و فولادی پل ها و منظور نمودن مشخصه‌های قطعات بتنی و فولادی به شرح زیر، طراحی این بخش ها صورت می گیرد.

بتن مسلح

انواع بتن مورد استفاده در سازه پل و میلگرد لازم برای مسلح کردن آنها ، به ترتیب زیر معرفی می شوند.

الف- بتن ها، بسته به محل های مصرفشان، عبارتند از : (B400) ، (B350) ، (B300) و (B250)

ب- میلگرد مورد نیاز مسلح کردن بتن ، از نوع آجدار (AIII) با حد جاری شدن حداقل4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، در نظر گرفته می شود.

فولاد

فولاد مصرفی از نوع فولاد ST37 با حد جاری شدن 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و فولاد ST52 با حد جاری شدن 3600 کیلوگرم بر سانتی متر مربع منظور می‌گردد.

کابل های مصرفی در تیر های پیش ساخته بتنی با مقاومت نهایی 18900 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع و از نوع گرید270 و مطابق استاندارد ASTM A416 باشد.

بارگذاری

بار مرده

شامل وزن تمامی اجزای باربر و غیر باربر تشکیل دهنده مقطع عرشه و زیر سازه پل می باشد که شامل دو گروه بارهای مرده مرحله اول و بارهای مرده مرحله دوم می شود. بار مرده مرحله اول ناشی از وزن تیرهای طولی، دال عرشه بوده و بار مرده مرحله دوم ناشی از وزن دیافراگم ها و تیرهای عرضی، بالاست، ریل و تراورس، عایقکاری، قرنیز و نرده می باشد.

بار زنده

بر اساس نشریه شماره 139 برای ابنیه فنی راه آهن به جای بار حقیقی قطار، از بار فرضی معادل مطابق شکل 6 استفاده می شود که از آن به عنوان ” بارگذاری استاندارد ” یاد می شود. این بار شامل 4 بار متمرکز 25 تنی به فواصل 6/1 متر و بار گسترده 8 تن برمتر در ابتدا و انتها می باشد.

Train Load Model (1)

شکل ‏5‑2: بارگذاری استاندارد قطار ایران

فصل ششم: گزینه های مختلف پل

فصل ششم

گزینه های مختلف پل

کلیات

برای پل مورد مطالعه گزینه های مختلفی برای زیرسازه و عرشه در نظر گرفته شده است. بررسی گزینه‌های مختلف پل عمدتاً با بررسی نوع مصالح عرشه، طول دهانه درنظر گرفته شده برای عرشه انجام‌ می‌گیرد.

مشخصات کلی پل اعم از عرشه، پایه و کوله

با توجه به مسایل اجرائی و شرایط محیطی محل احداث پل، امکان طراحی پل با مصالح بتنی و فلزی امکان پذیر می باشد.

سیستم عرشه پل

در مورد عرشه پل تنوع بسیار زیادی وجود دارد که از نظر رفتار سازه‌ای، تحت بارهای وارده در دو حوزه مختلف طبقه‌بندی خواهند شد :

1) عرشه‌های نامعین استاتیکی که دارای دهانه‌های پیوسته بوده و دارای معایب و مزایای زیر هستند :

مزایا

اقتصادی‌تر و ظریف‌تر بودن عرشه پل به جهت توزیع لنگرهای عرشه در کل عرشه پل

ارائه کیفیت بهتر بهره‌‌برداری به جهت حذف درزهای انبساط

ارائه ضریب اطمینان بالاتر در برابر تخریب کلی سازه در برابر بارهای غیرمنتظره و لرزه‌ای

معایب

حساسیت سازه‌ پل در برابر انبساط و انقباض ناشی از تغییرات دما که موجب تنش زیاد در سازه پل خواهد شد.

حساسیت سازه ‌پل در برابر نشستهای احتمالی تکیه‌گاهی که باعث ایجاد تنش در سازه خواهد شد.

نیاز به دقت بالا در اجرای پل

2) عرشه‌های معین استاتیکی که دارای معایب و مزایای زیر هستند :

مزایا

حساس نبودن سازه در برابر انبساط و انقباض ناشی از تغییرات دما

حساس نبودن سازه در برابر نشستهای تکیه‌گاهی

عدم نیاز به دقت بالای اجرای پل به اندازه سازه‌های نامعین

معایب

ارائه کیفیت پایین بهره‌برداری به علت وجود درزهای انبساط

غیر اقتصادی‌تر بودن عرشه پل

ارائه ضریب اطمینان پایین‌تر در برابر تخریب کلی سازه در برابر بارهای غیرمنتظره و لرزه‌ای

عرشه های پل بتن مسلح معمولاً به صورت دال توپر یا مجوف و یا به صورت تیر و دال بتنی درجا ساخته می شوند که این نوع عرشه ها با توجه به شکل تیرها، محل ساخت و نیز سیستم قالب­بندی دارای تنوع زیادی بوده و استفاده از آنها دارای محاسن فراوانی می­باشد که از محاسن آن می توان استفاده از پیش ساختگی و افزایش سرعت ساخت و در نتیجه کاهش هزینه اقتصادی، در دسترس بودن کلیه مصالح لازم در نزدیکی محل پروژه و عدم نیاز به تخصص اجرایی بالا ذکر کرد.

می توان با پیش تنیده کردن عرشه پل های بتنی علاوه بر بهره بردن کامل از مقاومت فشاری بتن ابعاد مقاطع بتنی را نیز کاهش داد. پیش تنیدگی بتن می تواند به صورت پیش کشیدگی یا پس کشیدگی در عرشه پل های بتنی اعمال گردد. این پیش تنیدگی علاوه بر داشتن مقاطع ظریف با وزن کم و دهانه‌های بزرگتر تغییر شکل کمتری نیز نسبت به حالت بتن پیش ساخته مسلح داراست.

سازه فلزی نیز می تواند به عنوان یک سیستم پیشنهادی دیگر از نظر جنس مصالح مطرح باشد که به علت سرعت اجرا و ظریف بودن مقاطع و امکان پوشش دهانه‌های بزرگ به عنوان گزینه خوبی برای طرح سازه پل مطرح شود. اما اجرای سازه ­ی پل به صورت فلزی معایبی نیز داشته که هزینه بالای اجرای آن نسبت به گزینه‌های دیگر و هزینه بالای نگهداری در زمان بهره برداری از جمله آنها می باشند.

امکان پیش ساخته نمودن قسمت های اصلی سازه فلزی و کنترل کیفیت جوش ها و اتصالات در کارخانه و وزن کم حمل و مونتاژ سریع آن در محل پروژه نیز می توان از دیگر مزایای سازه فلزی برشمرد.

کوله و پایه پل

در پروژه های پلسازی عموماً به دلیل هزینه کمتر در اجرا و عدم نیاز به نگهداری پر هزینه، کوله ها و پایه‌ها از نوع بتنی ساخته می­شوند.

پایه های میانی می­تواند به شکلهای مختلف مانند تک ستون دایروی، چند ستون دایروی قابی شکل، دیواری شکل و غیره ساخته شوند. در برخی از موارد که نیاز به پیوستگی پایه با سیستم عرشه پل فلزی و قاب شدن کل مجموعه می باشد، می­توان از پایه های فلزی نیز استفاده نمود.

کوله ها نیز می تواند به صورت کوله وزنی، کوله بسته و کوله باز طرح و محاسبه گردد. دیوارهای کوله وزنی عموماً به دلیل وزن بالا و حجم زیاد بتن مصرفی در آنها برای ارتفاعهای کمتر از 4 متر استفاده می­گردند. در سیستم کوله بسته، دیواره قائم کوله وظیفه مقابله با فشارهای جانبی خاک و انتقال نیروهای عرشه و جانبی خاک به فونداسیون را دارا می باشد. در اکثر موارد وجود دو دیوار برگشتی در پشت کوله وظیفه حفظ خاک پشت کوله و جلوگیری از ریزش آن را به طرفین برعهده دارد. در این نوع کوله ها به دلیل بهره بردن از مقاومت کششی آرماتورها ابعاد دیوار و فونداسیون بسیار کمتر از حالت وزنی آن می باشند.

در حالت کوله باز به دلیل عبور خاک از بین ستون های کوله فشار جانبی خاک کمتری نسبت به حالت کوله بسته خواهیم داشت به این ترتیب بسته به ارتفاع خاکریز قسمتی از دهانه پل توسط خاک پر می شود. به دلیل کاهش فشار جانبی خاک در این حالت ابعاد کوچکتری برای کوله خواهیم داشت.

مشخصات کلی گزینه های پیشنهادی برای پل

با توجه به موارد ذکر شده در بالا در ادامه به بررسی گزینه‌های مطالعه شده پرداخته خواهد شد. در گزینه های ارائه شده از مدول های مختلفی متناسب با دهانه های پل موجود استفاده شده است که شامل دهانه های 75/21 متری با عرشه بتنی و فلزی دو سر ساده و عرشه فلزی سرتاسری، و دهانه 50/43 متری با عرشه فلزی دو سر ساده، می باشند.

واریانت اول ( پل با 2 دهانه 75/21 متری و عرشه شامل 4 تیر بتنی پیش ساخته I شکل و کوله بسته در طرفین)

در این گزینه تابلیه پل مرکب از 4 تیر بتنی پیش ساخته با مقطع I شکل و ارتفاع ثابت 70/1 متر و دال بتنی مسلح درجاریز به ضخامت متغیر 25 سانتیمتر در وسط و 30 سانتیمتر در کناره می­باشد‌ که با یکدیگر به صورت کامپوزیت عمل می‌نمایند. فاصله تیرهای طولی از یکدیگر برابر 20/1 متر و طول قسمت طره ای دال برابر 0/1 متر می­ باشد. سیستم سازه ای عرشه به صورت ایزواستاتیکی بوده به شکلی که شاه تیرهای طولی در محل تکیه گاه بر روی نشیمنگاه های الاستومری قرار می­ گیرند و رفتار مفصلی- غلطکی را دارا می باشد.

پایه های کناری در این گزینه از نوع کوله بسته و با ضخامت متغیر 1 متر در بالا و 5/1 متر در پایین و به ارتفاع 4/6 متر از روی فونداسیون تا نشیمنگاه تیر می باشد. کوله بر روی فونداسیون عمیق با سرشمع به ضخامت 20/1 متر و ابعاد 00/5 × 60/5 متر که برروی 4 شمع به قطر 100 سانتیمتر و عمق 30 متر می باشد، قرار دارد. پایه میانی بصورت تک پایه و متشکل از یک ستون لوبیایی شکل به ابعاد کلی 5/1 × 0/3 متر و ارتفاع 90/5 متر از روی فونداسیون تا سرستون می باشد. پایه میانی بر روی فونداسیون عمیق با سرشمع به ضخامت 20/1 متر و ابعاد 0/5 × 0/5 متر که برروی 4 شمع به قطر 100 سانتیمتر و عمق 30 متر می باشد، قرار دارند. این گزینه به لحاظ تعداد دهانه و طول دهانه کاملا مطابق با پل موجود می باشد.

مزایــــــا 1- عدم نیاز به چوب بست در زیر پل برای اجرای عرشه

2- عدم حساسیت زیاد پل به نشست‌های نامتقارن تکیه‌گاهی به دلیل سیستم معین استاتیکی عرشه پل

3- سهولت اجرای ساخت تیرهای بتنی مسلح از نظر عدم نیاز به استفاده از تجهیزات خاص جهت اجرای آن و تجربه فراوان پیمانکاران در ساخت این نوع تیرها

معا یـــب 1- امکان ایجاد ترک های کششی در تیرها نسبت به تیرهای بتنی پیش تنیده

2- وزن زیاد تیرها نسبت به گزینه‌ تیرهای فولادی

واریانت دوم ( پل با 2 دهانه 75/21 متری ساده و عرشه شامل 4 تیرورق فلزی I شکل )

در این گزینه تابلیه پل مرکب از 4 تیرورق فلزی با مقطع I شکل و ارتفاع ثابت 20/1 متر و دال بتنی مسلح درجاریز به ضخامت متغیر 25 سانتیمتر در وسط و 30 سانتیمتر در کناره می­باشد‌ که با یکدیگر به صورت کامپوزیت عمل می‌نمایند. نوع فولاد مصرفی در شاهتیرهای این گزینه فولاد ST37 می باشد. فاصله تیرهای طولی از یکدیگر برابر 20/1 متر و طول قسمت طره ای دال برابر 0/1 متر می­باشد. سیستم سازه ای عرشه به صورت ایزواستاتیکی و دو سرساده بوده به شکلی که شاهتیرهای طولی در محل تکیه گاه بر روی نشیمنگاه های الاستومری قرار می­گیرند و رفتار مفصلی- غلطکی را دارا می­باشد. در تابلیه از تیرهای عرضی به فاصله هر 5/6 متر استفاده می شود. این تیرها وظیفه توزیع بارهای زنده و جانبی و بالا بردن مقاومت عرشه‌ در برابر پیچش را دارند.

پایه های کناری در این گزینه از نوع کوله بسته و با ضخامت متغیر 1 متر در بالا و 5/1 متر در پایین و به ارتفاع 85/6 متر از روی فونداسیون تا نشیمنگاه تیر می باشد. کوله بر روی فونداسیون عمیق با سرشمع به ضخامت 20/1 متر و ابعاد 0/5 × 60/5 متر که برروی 4 شمع به قطر 100 سانتیمتر و عمق 30 متر می باشد، قرار دارد. پایه میانی بصورت تک پایه و متشکل از یک ستون لوبیایی شکل به ابعاد کلی 5/1 × 0/3 متر و ارتفاع 35/6 متر از روی فونداسیون تا سرستون می باشد. پایه میانی بر روی فونداسیون عمیق با سرشمع به ضخامت 20/1 متر و ابعاد 0/5 × 0/5 متر که برروی 4 شمع به قطر 100 سانتیمتر و عمق 25 متر می باشد، قرار دارند. این گزینه به لحاظ تعداد دهانه و طول دهانه کاملا مطابق با پل موجود می باشد.

مزایــــــا 1- سرعت و سهولت ساخت تیرهای فلزی از نظر عدم نیاز به استفاده از تجهیزات خاص جهت اجرای آنها و تجربه فراوان ساخت این نوع تیرها توسط پیمانکاران

2- به دلیل ظریف بودن مقاطع تیرهای طولی نسبت به گزینه های بتنی، بار مرده عرشه به مراتب کمتر شده که به اقتصادی شدن سیستم زیرسازه پل کمک خواهد کرد

3- عدم حساسیت زیاد پل به نشست‌های نامتقارن تکیه‌گاهی به دلیل سیستم معین استاتیکی عرشه پل

4- کنترل کیفیت ساخت حین اجرای بهتر نسبت به سازه های بتنی

معا یــــب 1- هزینه نگهداری در طول مدت بهره برداری

2- هزینه بالاتر ساخت نسبت به گزینه‌های بتنی

واریانت سوم ( پل با 2 دهانه 75/21 متری سرتاسری و عرشه شامل 4 تیرورق فلزی I شکل )

در این گزینه تابلیه پل مرکب از 4 تیرورق فلزی با مقطع I شکل و ارتفاع متغیر 0/1 متر در پایه های کناری و 20/1 متر در پایه میانی و دال بتنی مسلح درجاریز به ضخامت متغیر 25 سانتیمتر در وسط و 30 سانتیمتر در کناره می­باشد‌ که با یکدیگر به صورت کامپوزیت عمل می‌نمایند. نوع فولاد مصرفی در شاهتیرهای این گزینه فولاد ST37 می باشد. فاصله تیرهای طولی از یکدیگر برابر 20/1 متر و طول قسمت طره ای دال برابر 0/1 متر می­باشد. سیستم سازه ای عرشه به صورت نامعین و شاهتیرهای طولی در محل پایه میانی بصورت پیوسته اجرا می گردند. در تابلیه از تیرهای عرضی به فاصله هر 5/6 متر استفاده می شود. این تیرها وظیفه توزیع بارهای زنده و جانبی و بالا بردن مقاومت عرشه‌ در برابر پیچش را دارند.

پایه های کناری در این گزینه از نوع کوله بسته و با ضخامت متغیر 1 متر در بالا و 5/1 متر در پایین و به ارتفاع 05/7 متر از روی فونداسیون تا نشیمنگاه تیر می باشد. کوله بر روی فونداسیون عمیق با سرشمع به ضخامت 20/1 متر و ابعاد 0/5 × 60/5 متر که برروی 4 شمع به قطر 100 سانتیمتر و عمق 30 متر می باشد، قرار دارد. پایه میانی بصورت تک پایه و متشکل از یک ستون لوبیایی شکل به ابعاد کلی 5/1 × 0/3 متر و ارتفاع 45/6 متر از روی فونداسیون تا سرستون می باشد. پایه میانی بر روی فونداسیون عمیق با سرشمع به ضخامت 20/1 متر و ابعاد 0/5 × 0/5 متر که برروی 4 شمع به قطر 100 سانتیمتر و عمق 25 متر می باشد، قرار دارند. این گزینه به لحاظ تعداد دهانه و طول دهانه کاملا مطابق با پل موجود می باشد.

مزایــــــا 1- سرعت و سهولت ساخت تیرهای فلزی از نظر عدم نیاز به استفاده از تجهیزات خاص جهت اجرای آنها و تجربه فراوان ساخت این نوع تیرها توسط پیمانکاران

2- به دلیل ظریف بودن مقاطع تیرهای طولی نسبت به گزینه های بتنی، بار مرده عرشه به مراتب کمتر شده که به اقتصادی شدن سیستم زیرسازه پل کمک خواهد کرد

4- کنترل کیفیت ساخت حین اجرای بهتر نسبت به سازه های بتنی

معا یــــب 1- هزینه نگهداری در طول مدت بهره برداری

2- هزینه بالای ساخت نسبت به گزینه‌های بتنی

3- حساسیت پل به نشست‌های نامتقارن تکیه‌گاهی به دلیل سیستم معین استاتیکی عرشه پل

واریانت چهارم ( پل با 1 دهانه 5/43 متری و عرشه شامل 2 تیرورق فلزی جعبه ای)

در این گزینه تابلیه پل مرکب از دو تیرورق فلزی با مقطع جعبه ای با ارتفاع ثابت 8/1 متر و دال بتنی مسلح درجاریز به ضخامت متغیر 25 سانتیمتر در وسط و 30 سانتیمتر در کناره می­باشد‌ که با یکدیگر به صورت کامپوزیت عمل می‌نمایند. سیستم سازه ای عرشه به صورت ایزواستاتیکی بوده به شکلی که شاه تیرهای طولی در محل تکیه گاه بر روی نشیمنگاه های الاستومری قرار می گیرند و رفتار مفصلی- غلطکی را دارا می باشد. نوع فولاد مصرفی در شاه تیرهای این گزینه فولاد ST52 می باشد. لازم به ذکر است که شاه تیرهای طولی دارای بال پایین به عرض 50/1 متر و دو جان قائم به فاصله محور به محور 40/1 متر می باشند. در تابلیه از تیرهای عرضی به فاصله هر 8 متر استفاده می شود. این تیرها وظیفه توزیع بارهای زنده و جانبی و بالا بردن مقاومت عرشه‌ در برابر پیچش را دارند. در بالای مقطع تیرهای طولی جهت افزایش صلبیت مقطع تیر از مهاربندی ضربدری با زاویه 45 درجه در صفحه­ای موازی دال استفاده می­شود.

پایه های کناری در این گزینه از نوع کوله بسته و با ضخامت متغیر 1 متر در بالا و 5/1 متر در پایین و به ارتفاع 25/6 متر از روی فونداسیون تا نشیمنگاه تیر می باشد. کوله بر روی فونداسیون عمیق با سرشمع به ضخامت 50/1 متر و ابعاد 00/6 × 0/6 متر که برروی 4 شمع به قطر 100 سانتیمتر و عمق 35 متر می باشد، قرار دارد.

مزایــــــا 1- عدم حساسیت زیاد پل به نشست‌های نامتقارن تکیه‌گاهی به دلیل سیستم معین استاتیکی عرشه پل

2- کنترل کیفیت ساخت حین اجرای بهتر نسبت به سازه های بتنی

3- مقاومت پیچشی بالای این مقطع به نسبت با دیگر مقاطع و امکان استفاده از این مقطع در پلهای دارای قوس افقی در پلان

معا یــــــب 1- هزینه بالای نگهداری در طول مدت بهره برداری

2- نیاز داشتن به جرثقیل‌های بلند و سنگین جهت اجرا به دلیل وزن سنگین تیرها

3- هزینه بالای ساخت نسبت به گزینه‌های بتنی

4- دشواری ساخت مقطع تیرهای جعبه ای از نظر نیاز به استفاده از تجهیزات خاص و تجربه پیمانکار جهت اجرای آن