تاریخچه­ آیین‌نامه‌های لرزه‌ای و مبانی طراحی لرزه‌ای سازه‌ها بر اساس عملکرد

ماهیت لرزه‌خیز بودن زمین و تأثیرپذیری زیاد سازه‌ها از نیروی زلزله، باعث توجه روزافزون مهندسی سازه و زلزله به نحوه برخورد و توزیع صحیح نیروی زلزله در سازه شده است

در این کتاب تلاش شده ضمن تشریح گام‌به‌گام مراحل شکل‌گیری و توسعه‌ آیین‌نامه‌های لرزه‌ای، به‌صورت خلاصه در هر مقطع آیین‌نامه‌های لرزه‌ای مورد مقایسه قرار گیرند و در ادامه مبانی طراحی لرزه‌ای بر اساس سطح عملکرد مورد بررسی قرار می­‌گیرد