کلیاتی از تخریب پیشرونده در پل‌ها

یکی از موضوعات مطرح در جامعه مهندسی تخریب پیش‌رونده می‌باشد. مکانیسم آغاز آن به این صورت است که رخداد آغازگر (انفجار، برخورد و …) با صدمه زدن به یک یا چند المان سازه‌ای باعث توزیع تنش مجدد در سازه شده که اگر تنش ایجادشده در المان‌های اطراف بیشتر از تحمل آن‌ها باشد آن المان‌ها نیز آسیب می‌بینند و باعث گسترش تخریب در سازه می‌شوند

   همان‌طور که گفته شد، معمولاً تخریب‌های پیشرونده توسط حوادث مختلف مانند انفجارهای غیرعمدی (گاز و …)، حوادث تروریستی، زلزله و برخورد (کشتی، خودرو و …) آغاز می‌گردد. این حوادث ازلحاظ آماری احتمال وقوع کمی دارند. چون تخریب پل‌ها ازلحاظ اقتصادی، جانی و بخصوص به دلیل نیاز به فعالیت آن‌ها به‌عنوان شریان‌های اصلی ارتباط در شرایط بحران عواقب سنگینی دارد، تحلیل پل‌ها برای حوادث با احتمال کم-عواقب زیاد مانند حوادث تروریستی منطقی به نظر می‌رسد

تاکنون پژوهش‌های بسیاری درزمینه‌ی تخریب پیش‌رونده انجام‌شده‌است و آیین‌نامه‌های بسیاری درزمینه‌ی تخریب پیشرونده در ساختمان‌ها تدوین گردیده اما تنها تعداد اندکی از آنان این موضوع را در مورد پل‌ها بررسی کردند. در این کتاب سعی شده تعدادی از این آیین‌نامه‌ها بررسی شود و پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه‌ی تخریب پیشرونده در پل‌ها مرور گردد. لذا ابتدا به‌منظور آشنایی بیشتر با پدیده تخریب پیش‌رونده، مکانیزم وقوع آن ذکر می‌شود و سپس تحقیقات انجام‌شده در پنج بخش آیین‌نامه‌ها، مطالعات موردی، پژوهش‌های که در سعی در دسته‌بندی و مدون کردن این پدیده دارند، پژوهش‌های انجام‌شده در ایران و پژوهش‌های انجام‌شده در ساختمان‌ها ارائه می‌شود