Project Description

پروژه طراحی مسیر

مسیر محور خفر سمیرم توسط پهپاد و به صورت فتوگرامتری انجام گردید سپس بیش از 5 واریانت مختلف طراحی و برآورد گردید و در آخر مسیر مصوب پیکوتاژ شد. طراحی ها در نرم افزار سیویل تری دی انجام گردید و سپس به نرم افزار CSDP انتقال یافت.

این پروژه توسط بخش مهندسین مشاور – شرکت آرشیت آرمه انجام گردیده است.