Project Description

طراحی پل امام خمینی

 پل امام خمینی (ره) شهرستان اسلام‌آباد با طول 400 متر در 8 دهانه  به منظور کاهش بار ترافیکی  در مرکز این شهرستان توسط

 توسط بخش مهندسین مشاور – شرکت آرشیت آرمه انجام گردیده است.